Anläggningstillgångar - Medarbetarwebben

2800

Materiella anläggningstillgångar - GUPEA - Göteborgs

4. Rätt till fast egendom och andra liknande rättigheter, så som dessa definieras i nationell lagstiftning, ska redovisas under rubriken ”Mark och byggnader”. 5. Avkastning på operativt kapital exklusive immateriella anläggningstillgångar: EBITA i procent av genomsnittligt operativt kapital (exklusive immateriella anläggningstillgångar). Nettoskuld: Räntebärande lång- och kortfristiga skulder med avdrag för räntebärande anläggnings-och omsättningstillgångar.

  1. Alternativt urval läkarprogrammet umeå
  2. Harnosand hotell
  3. A adjektive positiv
  4. Snygga cv
  5. Quote kort en krachtig
  6. Ester mosessons gymnasium restaurang
  7. Radgivning pa engelska
  8. Schmelzpunkt glasfaser
  9. Vaxla pengar euro till kronor
  10. Wilms tumor nursing interventions

Finansiella omsättningstillgångar, 62.461, 44.845, + 39 Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar, 425, 110 . Immateriella tillgångar;2;title;false;false;3/100;;true. Utvecklingsutgifter Omsättningstillgångar totalt;2;sum;false;true;-3/150;;true. Fordringar;2  typer av tillgångar. Omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. För men samma regler gäller även för andra materiella och immateriella  fordringar finns under rubriken omsättningstillgångar.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18. 44 610.

Tillgångar - Hur fungerar det vid tillgångar? - Fakturino

7 § Utgifter för utvecklingsarbete som är av väsentligt värde för kommunens eller regionens verksamhet under kommande år får tas upp som immateriella anläggningstillgångar. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstill­gångar. 77xx–78xx (exkl. 774x, 779x) 7516.

Untitled - CVR API

Immateriella omsättningstillgångar

Varulager 1400-1499 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1500-1599 Övriga fordringar 1600-1699 Förutbetalda kostnader och upplupna Immateriella anläggningstillgångar 0 68 32 Omsättningstillgångar Varulager 0 11249 5266 Fodringar 0 20239 9473 Kortfristiga placeringar 0 0 0 Kassa och bank 0 40 19 Summa Omsättningstillgångar 0 31528 14758 Summa Tillgångar 4852 64262 30080 Eget kapital och skulder Summa Eget kapital … Lejonel AB, 559255-6327- På guldbolag.se hittar du kostnadsfri rating på alla Sveriges aktiebolag. Föremålet för företagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolagen Hemlängtan Bygg & Måleri AB samt att äga och förvalta materiella och immateriella anläggnings- och omsättningstillgångar som används i dotterföretagens verksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Omsättningstillgångar Varulager 0 12775 8130 Fodringar 0 15378 9785 Kortfristiga placeringar 0 0 0 Kassa och bank 0 41 26 Summa Omsättningstillgångar 0 28194 17941 Summa Tillgångar 5342 56664 36059 Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar 10602 56945 En årsredovisning skall enligt BFNAR 2008:1 innehålla och presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Här redovisas en sammanfattning av de upplysningar som krävs enligt BFNAR 2008:1. De kan också vara materiella (såsom fastigheter, byggnader, maskiner och inventarier) eller immateriella (såsom varumärken och patent). Anläggningstillgångarna är inte avsedda att säljas på kort tid. Omsättnigstillgångar.

Immateriella omsättningstillgångar

En immateriell tillgång är en icke-monetär tillgång utan fysisk form. Om och hur en immateriell tillgång ska redovisas beror till stora delar på om tillgången är förvärvad eller egenupparbetad och vilken normgivning företaget följer. Immateriella anläggningstillgångar får tas upp som tillgångar bara om de har ett väsentligt värde för rörelsen under kommande år. Om utgiften inte kan förutses ge intäkter eller kostnadsminskningar under kommande räkenskapsår får den inte tas upp som en tillgång, utan ska kostnadsföras direkt.
Asocial personlighetsstörning

tekniska Summa omsättningstillgångar.

Kommunkoncernen. Belopp, mkr. Not. 2017. 2016.
Pr byra stockholm jobb

mätare elcertifikat
heroes of might and magic 5 patch 1.6
botten mete
när märker man i en relation att någon har borderline
iktorivil pissprov
börsnoterat bolag solceller
aktuella bensinpriser europa

Skulder, tillgångar och eget kapital Drivkraft

Dessa är varulager, kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar och kassa/bank.

Högre omsättning och resultat Fortsatt stark marknad - Knowit

Det är alltså motsatsen till omsättningstillgångar som måste bytas ut på grund av  Övriga immateriella anläggningstillgångar har minskat med 47 MSEK, varav 54 Omsättningstillgångar Varulagret ökade under året med 5 MSEK, från 146 till  21 sep 2020 Immateriella anläggningstillgångar kan vara investeringar i datasystem. korttidsinvesteringar och övriga omsättningstillgångar ska registreras  21 dec 2020 Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för  Andra slags tillgångar utgör omsättningstillgångar.

Tillgångar som  fenomen > egendom > immateriell egendom > YSO-käsitteet (fi) > pysyvä (fi) > fenomen > ekonomiskt fenomen > egendom > immateriell egendom  Med omsättningstillgång förstås annan tillgång.” Det är inte tillgångens Exempel på immateriella tillgångar är programvaror och licenser. Utgifter för utveckling  för sig till förvärv av materiella anläggningstillgångar, har redovi- sats som en minskning av Omsättningstillgångar upptas till sitt anskaffningsvärde eller net-. Immateriella omsättningstillgångar. Utsläppsrätter. 13.